Farmaceutski otpad

Farmaceutski otpad je otpad nastao u industrijskoj proizvodnji, zdravstvenim ustanovama, apoteci ili veledrogeriji. U farmaceutski otpad spadaju lekovi sa isteklim rokom, neupotrebljivi lekovi, odbačene šarže, kontaminirana ambalaža, kontaminirani filteri, filteri i odeća koja je kontaminirana farmaceutskim otpadom, medicinska sredstva sa isteklim rokom koja ne mogu da se deponuju na deponijama komunalnog otpada, a nemaju uslova za reciklažu ili tretman u Republici Srbiji, sredstva za negu tela, dijetetski suplementi koji su neupotrebljivi, ili im je istekao rok upotrebe, hemikalije i sirovine kojima je istekao rok upotrebe, ili su neupotrebljive zbog neodgovarajućeg kvaliteta, laboratorijske hemikalije sa isteklim rokom ili lošeg kvaliteta i otpadni HPLC i ostali otpadni rastvarači naša su briga.

Da li imate neko pitanje u vezi našeg poslovanja ?