ODGOVORNO POSLOVANJE

 

Poslovanje u skladu sa najvišim ekološkim standardima, primena načela društveno odgovornog poslovanja i cirkularne ekonomije su prepoznati kao ciljevi održivog razvoja privrede u Srbiji.

Neophodno je da se sa otpadom pravilno i odgovorno postupa, jer se samo na takav način njegov negativan uticaj na životnu sredinu smanjuje na minimum. On mora biti adekvatno sortiran i predat ovlašćenom operateru na dalji tretman. Ako se sa otpadom ne postupa odgovorno i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, on završava na neuslovnim deponijama i u životnoj sredini.

Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu definisana je zakonska obaveza privrednih subjekata. Privredna društva, u saradnji sa nama ispunjavaju svoje Zakonom definisane obaveze. U njihovo ime organizujemo sakupljanje ambalaže, transport i njeno ponovno iskorišćenje i reciklažu u skladu sa propisanim nacionalnim ciljevima.

Odgovorno postupanje privrednika u sferi upravljanja otpadom podiže njihovu konkurentnost, jer su ekološki odgovorne firme sve bolje plasirane na tržištu.

Ekološki problemi su danas jedna od najaktuelnijih tema, kako u svetu tako i kod nas, pa je stoga informisanje iz ove oblasti od izuzetnog značaja. KAPPA STAR RECYCLING posluje sa ciljem opšteg delovanja, razvijanjem ekološke svesti i kulture u pravcu zaštite životne sredine na lokalnom i globalnom nivou.