Obaveze pravnih lica

Zakoni koji regulišu oblast upravljanja otpadom propisuju da su sva pravna lica koja generišu ambalažni otpad dužna da isti razvrstavaju tj. ne mešaju sa komunalnim otpadom, te da tako razvrstan otpad odlože u posebne kese, sudove i predaju licu koje je ovlašćeno za sakupljanje ove vrste otpada. Kappa Star recycling poseduje dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog ambalažnog otpada  i vrši preuzimanje istog od pravnih lica na osnovu Zakona o upravljanju otpadom („SL.glasnik RS“ br.36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) i Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („SL.glasnik RS“ br.36/2009 i 95/2018).

 Za odlaganje ambalažnog otpada potrebno je angažovati registrovanog operatera tj. sakupljača, koji će izdati dokument o kretanju otpada. Pravna lica koja generišu ambalažni otpad su dužna da stave na uvid dokument o kretanju otpada nadležnom inspektoru koji u vršenju svojih ovlašćenja kontroliše sprovođenje zakona. Svaki dokument o kretanju otpada se popunjava u 4 primerka. Za svaku vrstu ambalažnog otpada se popunjava poseban dokument o kretanju otpada, jer svaka vrsta otpada ima svoje karakteristike.

Obaveze pravnih lica koja generišu ambalažni otpad:

  • Zabranjeno je mešati komunalni otpad sa ambalažnim otpadom.
  • Pravna lica koja generišu ambalažni otpad zaključuju Ugovor o preuzimanju ambalažnog otpada sa operaterom koji ima propisanu dozvolu.
  • Obaveza pravnog lica je da angažuju registrovane sakupljače otpada.
  • Ovlašćeni sakupljač izdaje dokument o kretanju otpada, kao dokaz da je ambalažni otpad kontrolisano odložen, koji pravna lica stavljaju na uvid nadležnoj inspekciji.

Za pravna lica koji ne poseduju dokument o kretanju otpada zakonom je predviđena novčana kazna.

Sve informacije u vezi Ugovora o saradnji možete dobiti na telefon 011/3602-701 ili putem e-pošte: nabavka@ksr.rs.

Da li imate neko pitanje u vezi našeg poslovanja ?