Hemijski otpad

Hemijski otpad su hemikalije, pesticidi, herbicidi i ostala sredstva za zaštitu bilja sa isteklim rokom trajanja, odbačene šarže, kontaminirana ambalaža, kontaminirane krpe i filteri, sirovine kojima je istekao rok ili su neupotrebljive zbog neodgovarajućeg kvaliteta, laboratorijske hemikalije sa isteklim rokom ili neodgovarajućeg kvaliteta, pogonske hemikalije kojima je istekao rok ili su neupotrebljive zbog neodgovarajućeg kvaliteta, otpadni muljevi zaostali posle procesa pranja mašina, otpadni muljevi iz procesa elektrolize. Dok neke vrste hemijskog otpada karakteriše visoka ili niža toksičnost, druge eksplozivnost ili zapaljivost, opasnost predstavljaju čak i netoksična zagađenja poput obično bezopasnih fosfata i nitrata koji izazivanjem eutrofikacije (bujanja) algi mogu uništi život u rekama i jezerima i zagaditi vodu za piće. Pored hemijskog otpada koji se proizvodi u industriji ovaj otpad nastaje i u poljoprivredi, zdravstvu, ali i kućnoj upotebi (toksične farbe, zapaljivi rastvarači, lekovi i živa iz kućnih toplomera…).

 

 

Da li imate neko pitanje u vezi našeg poslovanja ?