Otpadni adsorbenti, filteri i kontaminiran ambalažni otpad

Ambalaža jeste proizvod napravljen od materijala različitih svojstava, koji služe za smeštaj, čuvanje, rukovanje, isporuku, predstavljanje robe i zaštitu njene sadržine, a uključuje i predmete koji se koriste kao pomoćna sredstva za pakovanje, umotavanje, vezivanje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje. Ambalaža koja je kontaminirana opasnim materijam pretstavlja opasan otpad i kao takva predstavlja opasnost po životnu sredinu.  Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama kategorisana je u katalogu otpada indeksom 15 01 10* i mora se propisno zbrinuti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Adsorbenti, filterski materijali (uključujući fil-tere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća, koji su kontaminirani opasnim supstancama predstavljaju opasan otpad i kao takav opasnost po životnu sredinu. Ovaj otpad  nastaje u raznim tehnološkim procesima i redovnom održavanju opreme i mora se propisno zbrinuti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

 

Da li imate neko pitanje u vezi našeg poslovanja ?